Kolkweg 22 Lelystad

Kenmerken

Status
Beschikbaar
Hoofdbestemming
bedrijfsruimte
Nevenbestemming
bedrijfshal
Aanvaarding
in overleg
Oppervlakte
1050 m2
Perceel oppervlakte
3.060 m2
In units vanaf
75 m2

OMSCHRIJVING
Een bedrijfsverzamelgebouw, gelegen op het industrieterrein “Noordersluis” te Lelystad omvattende twintig (20) bedrijfsunits van 75 m², waarvan een aantal met een verdiepingsvloer van 50 m². Het perceel is plaatselijk bekend te Lelystad als Kolkweg 22-A tot en met 22-T.
Het betreft één (niet gesplitst) kadastraal perceel van 3.060 m².
In het complex zijn de meeste units verhuurd. Volgens opgaaf van de eigenaar was de huuropbrengst medio november 2019 € 103.252,00.

LOCATIE
Gelegen aan de Kolkweg te Lelystad op goede locatie op het bedrijventerrein Noordersluis.

INDELING
Het bedrijfsverzamelgebouw bestaat uit 20 units onderverdeeld in 3 verschillende type’s, inclusief ondergrond en buitenterrein.
Type A is 75 m² groot en zonder verdiepingsvloer (7 stuks).
Type B is ook 75 m² en heeft een verdiepingsvloer van ca. 50 m² (9 stuks).
Type C is gelijk aan type B, maar heeft kantoorruimte en een hoekligging (4 stuks).

VOORZIENINGEN
Omdat het object niet intern kon worden opgenomen zijn de voorzieningen niet bekend.

BOUWAARD
Het geheel is gebouwd op heipalen met een betonnen fundering en een stalen constructie. De gevels zijn opgetrokken met een gemetselde borstwering en verder met geïsoleerde sandwichpanelen. De unitscheidende muren zijn opgetrokken
met kalkzandsteen blokken. Het object heeft betonnen vloeren en een metalen dakconstructie met bitumen gedekt. Het complex heeft houten kozijnen en dubbele beglazing. Iedere unit is voorzien van een loopdeur en een roldeur.
De onderhoudstoestand is matig te noemen op basis van een globale visuele inspectie van het object. De inspectie betreft geen bouwkundig onderzoek. De dakbedekking is niet geïnspecteerd.

Het schilderwerk buiten is achterstallig. Tevens is er schade geconstateerd bij een aantal hoeklijnen naast de deuren. De folie op de sandwichpanelen aan de buitenkant laat deels los en is verkleurd.

MILIEU
Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het verkochte geen onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden.
Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van het verkochte niets bekend is.

Elke aansprakelijkheid van Verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de gehele onroerende zaak wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in de onroerende zaak kan voortvloeien.

ASBEST
Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Gezien het bouwjaar (2000) van het verkochte is het bijna uit te sluiten dat er mogelijk asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

Koper vrijwaart verkoper voor elke aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid en/of verwijdering van asbesthoudende stoffen / materialen kan voortvloeien.

ONDERGRONDSE TANK
Voor zover aan verkoper bekend is, zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

BESTEMMING
De bestemming is: ‘Bedrijventerrein’ (zie bijlage).

ENERGIELABEL
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

HUURSITUATIE
Dit object is grotendeels verhuurd (zie bijlage).

Openbare veiling (‘executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’)
De openbare veiling vindt plaats op donderdag 5 maart 2020, ’s ochtends vanaf 10.30 uur, online (bij inzet en afslag) via www.bog-auctions.com, ten overstaan van een van de notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V.
Op de veiling (en onderhandse biedingen) zijn van toepassing de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2015 (“AVVI 2015”) en bijzondere veilingvoorwaarden, welke (concept) voorwaarden opvraagbaar zijn bij de notaris en gepubliceerd worden op: www.bog-auctions.com.

ONDERHANDSE BIEDINGEN
Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het object uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare veiling (uiterlijk 19 februari 2020 om 23:59, schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden gericht (CMS Derks Star Busmann N.V. t.a.v. mr. I.M.B. Balvert, Parnassusweg 737 te Amsterdam (1077 DG), of per email: ineke@cms-dsb.com.

Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen zoals te vinden op: www.bog-auctions.com.
Biedingen zullen worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:268 BW, zonder dat de executant gehouden is op een bieding in te gaan.

INZETPREMIE
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de koper. Lees verder de op de veiling van toepassing zijnde veilingvoorwaarden voor de exacte regeling.

GUNNING
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover na vijf werkdagen na veiling uiterlijk om 17:00 uur uitspreken.

VEILINGKOSTEN
De veilingkosten inclusief BTW zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op www.bog-auctions.com.

OVERDRACHTSBELASTING
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper 6 % overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

GARANTIES
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.

BIJLAGEN
– Kadastrale kaart
– Bestemmingsplan
– Onderhands biedformulier

REGISTREREN
Om een bieding uit te kunnen brengen dient u tijdig een account aan te maken op de website www.bog-auctions.com.

LEGALISEREN
Bovendien dient u zich eenmalig te legaliseren voor het platform BOG Auctions. De daartoe bestemde registratieverklaring vindt u tevens op de bovengenoemde website. De registratieverklaring dient u in het bijzijn van een notaris te ondertekenen. De notaris dient daarbij uw handtekening te legaliseren door middel van ondertekening van de verklaring aan het slot van de registratieverklaring. Wanneer u zich laat legaliseren bij de notaris dient u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

DISCLAIMER
BOG Auctions en naam Makelaarskantoor (hierna te noemen ‘Makelaarskantoor’) zijn door Opdrachtgever aangesteld als haar exclusieve adviseur ten aanzien van de geplande online verkoop van het onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de [Adres te Plaatsnaam] (de “Transactie”). BOG Auctions en Makelaarskantoor zijn door de Opdrachtgever geautoriseerd, uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de opdrachtgever, om namens de Opdrachtgever deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde partijen (de “Potentiële Kopers”) dit met als enige doelstelling om de Potentiële Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie. Deze Samenvatting behelst geen aanbod of uitnodiging van de Opdrachtgever en/of Makelaarskantoor en/of BOG Auctions tot het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de Transactie tot stand te brengen. Potentiële Kopers worden beschouwd als professionele investeerders die geacht worden voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig eigen adviseurs zullen inschakelen. Elke Potentiële Koper wordt aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander noodzakelijk advies in te winnen. Alle kosten die Potentiële Kopers maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie zijn voor rekening en risico van die Potentiële Kopers, tenzij anders overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiële Kopers te informeren over de Transactie. De Samenvatting is geen compleet overzicht of opsomming van alle informatie die Potentiële Kopers willen hebben of nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed. De Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten op omissies hierin. Specifiek wordt er door de Opdrachtgever en/of BOG Auctions en/of Makelaarskantoor geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, schatting, vooruitzichten of financiële gegevens. Elke Potentiële Koper zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten onderzoeken en evalueren. Noch de Opdrachtgever, noch Makelaarskantoor hebben een verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.
BOG Auctions / Makelaarskantoor treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur van de Opdrachtgever en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.

Klik hieronder om de brochure te downloaden